Christina Tan

Christina Tan

Senior Product Manager

Christina เป็นผู้นำที่มีประสบการณ์และมีไหวพริบทางธุรกิจ เธอเริ่มร่วมงานกับ Device Technologies ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในตำแหน่ง Operations Manager - Asia

ด้วยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้าน supply chain การดำเนินงาน และการบริการลูกค้า Christina ใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพการงานของเธอในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เภสัชกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และการวินิจฉัยทางคลินิก

ในการเดินทางในสายอาชีพ Christina ไม่เพียงแต่สร้างทีมที่แข็งแกร่ง นำและนำระบบ SAP ECC ไปใช้ เธอยังได้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและมาตรการใหม่มาใช้ซึ่งมีความสำคัญสำหรับแผนกในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

Christina เป็นผู้นำที่เข้าถึงได้ง่าย เธอให้ความสำคัญและแสวงหาความร่วมมือจากการทำงานข้ามสายงานอยู่เสมอ และปฏิบัติภารกิจเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจเอง ซึ่งด้วยทัศนคติเชิงบวก การบริหารคน และทักษะในการแก้ปัญหานี้ ทำให้เธอมุ่งมั่นที่จะผลักดันการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา

ความสำเร็จ:

  • Best of the Best Pinnacle Award Nominee for Year 2021
  • Implementation of 3PL
  • Implementation of SAP ECC modules
  • ISO 9001-2015 and SS620:2016 Internal Auditor
  • BSc Logistics and Supply Chain Management
  • Advanced Diploma in Strategic Marketing

Connect with Christina Tan

icon