Amy Lee

Amy Lee

Senior Product Manager

Amy Lee ร่วมงานกับ Device Technologies ในปี พ.ศ. 2562 พร้อมกับประสบการณ์ด้านการรักษาพยาบาลมามากกว่า 10 ปีซึ่งส่วนใหญ่ทำงานด้านศัลยกรรมหุ่นยนต์ Amy มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านการขายและการตลาด จากบริษัทระดับชาติและบริษัทผู้จัดจำหน่ายทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ เธอยังมีทักษะในการพาณิชย์และการนำกลยุทธ์ทางคลินิกและการตลาดไปใช้ในสายผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายที่หลากหลาย

ความสำเร็จ

  • Bachelor, B.Sc. ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ Yonsei University
  • Certificate of the Strategic Marketing Programme – INSEAD

Connect with Amy Lee

icon